Tapahtumakalenteri

Perussuomalaisten gallup -kannatusTorstai  7.11.2019

Alla olevasta kuvasta näkyy, kuinka äänestäjiä pyritään manipuloimaan:

Jälkimmäisessä Ylen kuvassa mittasuhteet ovat oikein. MTV:n Seitsemän uutisten lähetyksessä PS:n pylvästä oltiin supistettu suhteettomasti ja vastaavasti vihreiden pylvästä oltiin kasvatettu suhteettomasti SDP:hen verrattuna, vaikka erot ovat marginaalisia.

Gallup_kusetus.jpg

Kaupunginvaltuuston kokousKeskiviikko  13.11.2019 - Kaupungintalo

Alla pitämäni Perussuomalaisten valtuustoryhmän budjettipuheenvuoroni:

Arvoisa Puheenjohtaja ja Hyvät valtuutetut,

 Perussuomalaiset ovat huolissaan talousnäkymistä. Ihmetystä herättää mihin verotulojen kasvu perustuu, kun talousennusteet osoittavat laskua. Niin valtiovarainministeriön kuin Suomen Pankin ekonomistien mukaan kansainvälisen talouden heikot uutiset ennakoivat laskusuhdannetta. Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Tästä on syntynyt rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina.

Positiivista budjetissa on, että panostetaan uusiin koulurakennuksiin ja vanhojen korjaamiseen sekä sisäilmakorjauksia jatketaan.

Ihmettelen lopullista paperia, johon on kirjattu lisärahaa esim. Sote-puolelle, kuitenkin sieltä on poistettu neuvotteluissa kirjattu kohta:

"Määrärahalisäys kohdentuu vammaispalveluiden ja lastensuojelun palveluiden turvaamiseen sekä ikääntyneen väestön kasvusta johtuvan hoito- ja hoivapalveluiden kasvaneen kysyntään vastaamiseen."

Perussuomalaiset vaativat tilannearvion tekemistä vanhusten palveluiden tarpeesta, jotta voidaan varmistaa jokaiselle yksilöllisesti sopivat palvelut kotihoidosta ympärivuorokautiseen hoivaan ja että ikääntynyt saa paikan oikea-aikaisesti. Myös lääkäreiden vastaanotot ja hammashoidon vastaanotot tulee säilyttää vähintään entisellään, sillä kaupunkiin muuttaa koko ajan lisää väkeä, jotka näitä palveluja käyttävät.

Päinvastoin sinne on tehty pd-raha kirjauksia (erityiskohtelun raha, joka kohdistuu pääsääntöisesti maahanmuuton palveluihin), joita ei sinne oltu tuotu aiempina neuvottelupäivinä.

”Tähänkin halusimme, että huomioidaan riittävät panostukset erityisopetuksen resurssien palkkaamiseen (mm. väkivaltaisiin ja adhd-lapsiin)” sekä, että panostetaan perusopetuksessa pienryhmiin ja ryhmäkokojen pienentämiseen erityisesti alakouluissa. Tämä parantaisi opettajien jaksamista ja henkilöstön hyvinvointia.

Perussuomalaiset olisivat halunneet, että asetetaan tavoitteeksi perheiden valinnanmahdollisuuden ja varhaiskasvatuspalveluiden saatavuuden parantaminen tarkastelemalla yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää ja palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuutta ja, että tästä olisi tehty selvitys.

Eli esittämämme Helsinki-lisän palauttaminen sekä toisen asteen maksuttomuuden kohdistaminen vain vähävaraisille perheille ei ole mukana.

Perussuomalaiset halusivat määrärahalisäyksen kohdentuvan lapsiperheille, lastensuojeluun, vammaispalveluihin, omaishoitoon ja ikääntyville. Lisäksi Perussuomalaiset esittivät hoitoalan henkilöstöresurssien lisäämistä ja palkankorotuksia alalle sekä panostusta henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin, mutta ne tyrmättiin.

Sen sijaan rahat kohdistettiin neuvoloiden, kouluterveydenhuollon ja opetuksen pd-rahoitukseen ja laittomasti maassa olevien segregaation kuluihin.

Perussuomalaiset vaativat selvitystä Helsingin kaupungin asuntojen jakamisesta. Vuokra-asunnot tulee kohdistaa ensisijaisesti helsinkiläisille työssäkäyville, opiskelijoille ja asunnottomille. Tällä hetkellä asuntoja ollaan jakamassa ilman tarkempia kriteerejä segregaation ehkäisemiseksi. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa maahanmuuttajat menevät helsinkiläisten ohi asuntojonossa. Kaupungin tulisi myös tukea suomenkielistä pienyritystoimintaa eikä käyttää vähiä resursseja tarjoamalla palveluita arabian kielellä.

Malmin kentän liikenne- ja yritystoiminnan sekä Tuusulanväylän liikenteen turvaamisen osalta emme saaneet sinne kirjauksia, joita pidimme tärkeänä. Vihdintien ja Tuusulantien kaupunkibulevardien suunnittelun jatkamista ei tule toteuttaa, mikäli se haittaa kohtuuttomasti nykyistä liikennettä.

Perussuomalaisille ei riitä pelkkä suullinen lupaus siitä, että Malmin lentokentän rakentamista ei olla aloittamassa ennen kuin siitä on lainvoimainen päätös. Malmin lentokentän kaavoitusta ei tule jatkaa, ennen kuin asiasta on tullut lainvoimainen päätös ja kaikki valitukset kentän säilyttämisestä ja rakentamisen ympäristövaikutukset on käsitelty. Malmin lentokentällä on tällä hetkellä voimassa ELY-keskuksen vaarantamiskielto ja museovirasto on omassa lausunnossaan esittänyt kokonaisuuden säilyttämistä. Prosessi on tältä osin vielä kesken. Perussuomalaiset kannattavat asiassa kuntalain mukaista kansanäänestystä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on myös huolissaan siitä, että sotepuoli ei huomioi teksteissä riittävästi omaishoitajia ja vammaisia. Lisäksi kotihoidonfundamentti nousee vahvasti esiin vanhuksilla.

Omaishoitajat tekevät valtavan arvokasta työtä ja säästävät samalla suuren summan veronmaksajien rahoja hoitamalla muutoin hoivantarpeessa olevia ihmisiä kotona. Perussuomalaiset esittää, että Helsingin kaupunki osoittaa omaishoitajien arvostusta myös teoilla ja poistaa omaishoidon vapaista perittävät hoitomaksut.

Pelkkä kirjaus omaishoidosta, ei ole riittävä.

Näillä perusteilla Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei ole valmis hyväksymään budjetin neuvottelutulosta.

Teenkin seuraavanlaisen palautusesityksen (muutettiin vastaehdotukseksi):

Perussuomalaiset halusivat, että sote-virastolle kohdistettu määrärahalisäys kohdennettaisiin vammaispalveluiden ja lastensuojelun palveluiden turvaamiseen sekä ikääntyneen väestön kasvusta johtuvan hoito- ja hoivapalveluiden kasvaneeseen kysyntään vastaamiseen. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei sitoudu tehtyyn neuvottelusopimukseen. Perussuomalaisten ehdottamia kirjauksia ei otettu käytännössä lainkaan mukaan tehtyyn ratkaisuun. Ehdotan asian palauttamista siten, että talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon tarpeet omaishoidon kehittämiseksi, Malmin lentokentän säilyttäminen sekä Tuusulanväylän bulevardisoinnin uudelleen suunnittelu.
Esitämme:
- että kohdasta 8 01 kiinteä omaisuus poistetaan kohdasta ”Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi” alakohdasta ”Malmin esirakentaminen” Malmin lentokenttäalueen esirakentamiseen osoitetut summat
- että kohtaan 8 03 kadut ja liikenneväylät lisätään 0,5 miljoonaa euroa Tuusulanväylän bulevardisoinnin uudelleen suunnitteluun
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukainen kirjaus myönteisen erityiskohtelun rahan korottamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 25 prosentilla poistetaan
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukainen kirjaus neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon kohdennettavan myönteisen erityiskohtelun rahoituksesta poistetaan
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimialalle kohdennettavan 26 miljoonan euron lisäyksen osana osoitetaan seuraavat määrärahat:
o omaishoidon kehittämiseen 1,5 miljoonaa euroa
o vanhuspalveluihin 1,5 miljoonaa euroa
o vammaispalveluihin 1 miljoona euroa
- että ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdennettavan 8 miljoonan euron lisäyksen osana osoitetaan seuraava määräraha:
o kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamiseen 3,5 miljoonaa euroa

Budjettikeskustelukv.jpg

Kaupunginvaltuuston kokousKeskiviikko  27.11.2019 - Kaupungintalo

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.11 tekemäni vastaehdotus budjetista kaatui äänin 8-74 (tein asiasta eriävän mielipiteen, johon koko ryhmämme yhtyi.) Mari Rantasen tekemä ponsi omaishoitajien arjen helpottavien palveluiden mahdollisuuksista omaishoitajia kuullen kaatui myös äänin 16-64. Alla äänestyskartat:

https://datapumppu.helsinkikanava.fi/archive/kvsto-2019-20/fi/pdf/aanestys-2019-11-27-3-9.pdf?fbclid=IwAR1Shvf2o-u54a2iHneELH421vfDpXgI3LFHRGH4v2lLStZG5KytlPzLndY

https://datapumppu.helsinkikanava.fi/archive/kvsto-2019-20/fi/pdf/aanestys-2019-11-27-3-9.pdf?fbclid=IwAR1Shvf2o-u54a2iHneELH421vfDpXgI3LFHRGH4v2lLStZG5KytlPzLndY